REGULAMIN FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „LEŚNA KRAINA”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole „Leśna Kraina”, zwane dalej „Przedszkolem” jest Przedszkolem Niepublicznym.
 2. Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczną.
 3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Wejherowie przy ulicy Gryfa Pomorskiego 72, 84 – 200 Wejherowo.
 4. Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach od 6:30 – 17:30.
 5. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.


§2
Przedszkole zapewnia

 1. Opiekę oraz wszechstronne wychowanie dzieci.
 2. Pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.


§3
Do zadań przedszkola należy

 1. Ochrona zdrowia i dbanie o rozwój dziecka.
 2. Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody.
 3. Rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka.


§4
Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi - wyklucza się pozostawienie dziecka samego przed przedszkolem.
 2. Nieobecność dziecka w Przedszkolu należy zgłaszać u opiekuna do godziny 9.00.


§5
Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście odbierają dziecko z sali lub z placu zabaw. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z Przedszkola.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka, upoważnioną wcześniej na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu.
 4. Upoważnienie takie jest skuteczne przez okres jednego roku szkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


§6
Obowiązki rodziców

 1. Przestrzeganie zawartej z Przedszkolem umowy cywilno – prawnej oraz postanowień Statutu Przedszkola.
 2. Współpraca z Przedszkolem. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.
 3. Systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko i przestrzeganie terminów płatności.
 4. Zgłoszenie opiekunom Przedszkola wszelkich niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, alergii itp.
 5. Przyprowadzanie do Przedszkola dziecka czystego i wyłącznie zdrowego. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub ogólnego złego stanu zdrowia rodzic zostanie wezwany po odbiór dziecka z Przedszkola.
 6. Zapewnienie dziecku wyprawki (podręczniki, artykuły i przybory plastyczne).
 7. Zapewnienie dziecku obuwia na zmianę oraz odzieży potrzebnej w przypadku zabrudzenia lub zmoczenia się przez dziecko.
 8. W przypadku dziecka leżakującego rodzic zobowiązany jest do dostarczenia kocyka, kołderki i poduszki oraz pościeli.
 9. Branie udziału w zebraniach.
 10. Respektowanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 11. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych na tablicy ogłoszeń.
 12. Punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola i zabieranie do domu w godzinach otwarcia Przedszkola (6.30 – 17.30). W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (prawnych opiekunów) dziecka po odbiór dziecka z Przedszkola (po godzinach), ponosi on dodatkową odpłatność określoną umową cywilno – prawną.